4. TIJELA UDRUGE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:

STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"

4. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

- Skupština;
- Predsjednik.

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u toku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja izvanredne sjednice).

Članak 19.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 21.

Skupština Udruge:

- utvrđuje politiku razvoja Udruge;
- donosi i mijenja Statut Udruge, i druge opće akte;
- donosi financijski plan i završni račun;
- donosi i mijenja program rada;
- donosi druge akte važne za rad Udruge;
- bira i razrješuje dužnost predsjednika;
- razmatra i usvaja izviješća o radu Udruge, daje smjernice za rad Udruge;
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
- odlučuje o prigovorima Predsjednika;
- odlučuje o prestanku postojanja Udruge;
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj