4. TIJELA UDRUGE - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

4. TIJELA UDRUGE

O NAMA > KUDP STATUT
 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"4. TIJELA UDRUGEČlanak 16.


Tijela Udruge su:

- Skupština;
- Predsjednik.


Članak 17.


Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.


Članak 18.


Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u toku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja izvanredne sjednice).


Članak 19.


Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.


Članak 20.


Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.


Članak 21.


Skupština Udruge:

- utvrđuje politiku razvoja Udruge;
- donosi i mijenja Statut Udruge, i druge opće akte;
- donosi financijski plan i završni račun;
- donosi i mijenja program rada;
- donosi druge akte važne za rad Udruge;
- bira i razrješuje dužnost predsjednika;
- razmatra i usvaja izviješća o radu Udruge, daje smjernice za rad Udruge;
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
- odlučuje o prigovorima Predsjednika;
- odlučuje o prestanku postojanja Udruge;
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik