1. ONOVNE ODREBNE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:

STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

- nazivu;
- sjedištu;
- području djelovanja Udruge;
- ciljevima;
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;
- ostvarivanju javnosti rada Udruge;
- članstvu;
- pravima;
- obvezama i stegovnoj odgovornosti članova;
- unutarnjem ustroju;
- tijelima Udruge;
- njihovu sastavu;
- ovlastima;
- načinu odlučivanja;
- uvjetima i načinu izbora i opoziva;
- trajanju mandata i odgovornosti članova;
- imovini i raspolaganju s mogućom dobiti;
- načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka poslovanja Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je: KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti.
Skraćeni naziv Udruge je: " KUDP ".
Sjedište Udruge je u Karlovcu, Bašćinska 39.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga je neprofitna udruga, koja će se upisati u Registar udruga Republike Hrvatske kod nadležnog tijela Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji i time steče pravnu osobnost.

Članak 4.

Udruga u pravnom prometu zastupa predsjednik Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, osoba koju on za to ovlasti.

Članak 5.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika, promjera 47mm*18mm. Na pečatu stoji pisano KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti. Zatim adresu udruge Bašćinska 39, 47000 Karlovac. Na pečatu se na lijevoj strani nalazi slika svih kontinenata i mrežom preko nje.

Članak 6.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, osobito:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima;
- pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
- putem sredstava javnog priopćavanja.

1. ONOVNE ODREBNE
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj